DUISTERE MACHTEN

Gestalten van het kwaad in de wereld van de islam

Een tentoonstelling van recente boeken uit de Arabische wereld, Turkije en Indonesië in de Leidse Universiteitsbibliotheek,
6 december 2000 - 29 januari 2001

Samenstelling: Arnoud Vrolijk & Jan Just Witkam

INHOUD

Duistere machten

 1. De hellestraf als sanctie

 2. Satan en zijn werken

 3. Geesten en magie

 4. De Antichrist

 5. De koran als afweermiddel

 6. Het secularisme en het modernisme

 7. Verboden genotsmiddelen

 8. Vrouwen

 9. Islamitische dictators

 10. Terrorisme

 11. Buitenlandse ideologieën

 12. De Satanic Verses

 13. Het joodse gevaar

 14. Sex als zionistisch wapen

 15. De vertalingen van Mein Kampf

Register van auteurs, editeurs, vertalers,
illustratoren, plaatsen en uitgeverijen.


De hellestraf als sanctie


01klein.jpg (6617 bytes) [1`Adāb al-nār, li-al-šayk Ṣiddīq Ḥasan Kān ; dirāsa wa-šarḥ wa-taqdīm al-Sayyid al-Ğumaylī. 3e  
dr., Bayrūt : Dār al-Biḥār, 1993.

8357 B 1

‘De kwelling van het hellevuur.’

Dit is een herdruk van een negentiende-eeuwse evergreen van de Indiase geleerde Muhammad Siddiq Hasan Khan, die overleed in 1889. Aan de hand van een groot aantal koranverzen en uitspraken van de profeet Mohammed wordt een beeld  geschetst van de Hel: waar hij zich bevindt, hoeveel toegangspoorten er zijn, wie de hel bevolken, hoe de zondaars eeuwig branden maar niet door het vuur verteerd worden, hoe zij ademhalen en  wat ze eten.

Omslag: een vuurgloed met een duivel met spitse oren en bloeddoorlopen ogen en een vallende zondaar met van angst opengesperde ogen. (AV)

02klein.jpg (7214 bytes) [2] 63 Qiṣṣa min nihāyat al-ẓālimīn, ğam` wa-i`dād Sa`d Yūsuf Abū `Azīz. Al-Qāhira : Dār al-Fağr li-al-Turāt, 1419/1998.
Omslagillustratie: Ḍiyā’ Sa`īda. 

8346 A 22


‘63 verhalen over het uiteinde der misdadigers.’

In drieënzestig verhalen, doorspekt met koranverzen en profetische uitspraken, wordt beschreven hoe een aantal vijanden van de islam in de hel terecht komt en daar gekweld wordt.

Omslag: een vuurgloed met de ‘ijzeren ketting van zeventig el’, die de zeventig jaar zondig leven van de mens symboliseert (koran soera 69, vers 32). In het midden een van pijn vertrokken gezicht. (AV)

03klein.jpg (5629 bytes) [3] Sakarāt al-mawt `alā al-`āṣī wa-al-kāfir, ğam` wa-tartīb Abū Muḥammad Ğamāl b. Muḥammad al-Šāmī. [Ğīza : Maktabat al-Nūr al-Muḥammadī, ca. 1995].
Omslagillustratie: ‘Al-Zuhayrī’.

8338 B 12

‘De doodsstrijd van de weerspannige en de ongelovige’.

In zeer kort bestek (31 bladzijden) wordt beschreven wat er gebeurt na de dood. Volgens de islam wacht elke dode in zijn graf op de Dag der Opstanding. Iedereen wordt in het graf ondervraagd door de twee engelen, Nakīr en Munkar. Zondaars worden al tijdens hun wachttijd in het graf gepijnigd. De ‘weerspannigen’ die in de titel van het boek genoemd worden zijn zij die zich willens en wetens tegen God verzet hebben.

Omslag: een man met angstig opengesperde ogen verdwijnt in een draaikolk van vuur. (AV)

04klein.jpg (5405 bytes) [4] Itbāt `Adāb al-qabr wa-su’āl al-Malakayn, al-Imām al-Ḥāfiz Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Bayhaqī, ḥaqqaqahu wa-`allaqa `alayhi al-Maktab al-Salafī li-Taḥqīq al-Turāt al-Islāmī. Bayrūt : Ḍār al-Ğīl ; al-Qāhira: Maktabat al-Turāt al-Islāmī,
1407/1987.

8251 D 27

‘Het bewijs van de kwelling van het graf en de ondervraging der beide doodsengelen.’

Een moderne uitgave van een middeleeuwse tekst van Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Bayhaqī (994-1066). De tekst gaat over het wachten in het graf op de Dag des Oordeels en de ondervraging door de beide engelen, Nakīr en Munkar.

Omslag: een sinistere scčne bij nacht met een vers gedolven graf. (AV)

04aklein.jpg (7708 bytes) [4a] Kumidī-yi Kudāyān : haft kwān-i ākirat, niwišta-i Hūšang Mu`īnzāda. Courbevoie : Ādarkuš, 1379/[2000].

Met vertaalde titel: The comedy of Gods, La comédie des Dieux.

Omslagillustratie: Muḥammad Mudabbir.

8437 C 43


‘De goddelijke komedie. Zeven tableaus uit het hiernamaals.’

In verhaalvorm behandelt deze moderne Perzische auteur, die in ballingschap in Frankrijk woont, de complete islamitische eschatologie.

Omslag: een Jeroen Bosch-achtig Perzisch schilderij van Muḥammad Mudabbir, mogelijk uit de negentiende eeuw. Een voorstelling van het Hiernamaals: op de voorgrond een allesverscheurende slang of draak, links een gekroonde figuur met de tekst ‘de Heerser van de Hel’, rechts een eveneens gekroonde figuur met de tekst ‘de Koning der Kwelling’. Daarachter zielen die branden in de Hel. Sommigen lijken hun lot neutraal te ondergaan. Geheel bovenaan de hemel en zijn bewoners, in wit doodskleed gehuld. Links bovenaan een engel met kroon en vleugels. (AV)

volgende pagina